ספר יהושע כיבוש הארץ ונחלתה

פרקים א' - ג':

פרק א' – ה' מחזק את יהושע ומבטיח לו שיהיה עמו כמו שהיה עם משה. יהושע מכין את העם למעבר הירדן, ומזכיר לשנים וחצי השבטים את הבטחתם.

פרק ב' – יהושע שולח שני מרגלים ליריחו, הם מתחבאים אצל רחב ושומעים ממנה על פחדם של גויי הארץ מישראל. המרגלים מבטיחים לשמור על רחב ומשפחתה, והם חוזרים ומספרים ליהושע את כל מה שעברו וראו.

פרק ג' – הציווי להליכה אחרי הארון ושמירת מרחק ממנו, ההכנות לקראת מעבר הירדן ונס עצירת מי  הירדן.

העמקה בקטנה:

ביטויים מיוחדים שהוזכרו אחרי יציאת מצרים חוזרים גם כאן – שם כתוב "לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה", וכאן כתוב "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", והשינוי הזה כנראה בא לומר שאם עד עכשיו ההנהגה היתה בהתגלות ישירה של אלקים דרך עמוד האש והענן, מעתה הקשר יהיה דרך התורה ולימודה.

*זהו בעצם מהותו של ספר יהושע – מעבר מהנהגת המדבר הניסית להנהגה טבעית בארץ ישראל.*

לאחר שלמדתם, מוזמנים לבחון את עצמכם:

פרק א' - מי מדבר אל יהושע ולמי יהושע מדבר?

פרק ב' - מה הקשר בין קשר לשבועה?

פרק ג' - מה גרם למים בירדן להיעצר?

פרקים ד' - ו':

פרק ד' - לקיחת אבנים מהירדן והקמתם בגלגל, והעמדת אבנים נוספות בתוך הירדן לאות ולזכרון הנס לדורות הבאים.

פרק ה' - מילה לאלו שלא היו מולים, פסח ושביתת המן, ומפגש יהושע עם שר צבא ה'.

פרק ו' - הכיבוש הניסי של יריחו

 

העמקה בקטנה:

"אשר ישאלון בניכם...מה האבנים האלה". העברת המסורת לדורות הבאים מקבלת מימד נוסף: אם בתורה הסימן לגאולת מצרים הוא קרבן פסח, ושם הבן שואל "מה העבודה הזאת לכם", כאן הסימן לנס הוא דווקא דבר דומם - גל אבנים, ואולי הדבר בא לרמוז שבארץ ישראל הניסים חבויים גם בתוך הטבע.

 

שאלה לכל פרק:

פרק ד' - באיזה תאריך עברו את הירדן?

פרק ה' - מה משמעות השם גלגל?

פרק ו' - כמה פעמים הוקפה יריחו סך הכל?

פרקים ז' - ט':

פרק ז' - מעילת עכן, ההפסד בעי, והעונש לעכן.

פרק ח' - הקרב השני והמוצלח בעי, המזבח ומעמד הברכות והקללות בהר גריזים והר עיבל.

פרק ט' - עורמת הגבעונים

 

העמקה בקטנה:

גם עכן וגם הגבעונים מזכירים את הנחש: עכנא בארמית פירושו נחש, והגבעונים נקראים החוי, וגם חויא פירושו נחש. שני המעשים מזכירים את חטא האדם הראשון – גם בחטא אדם הראשון וגם אצל עכן מוזכרים חמדה ולקיחה "נחמד העץ...ותיקח", "ואחמדם ואקחם", וגם הגבעונים כמו הנחש מרמים ומפתים את ישראל, וישראל גם הם 'לוקחים': "ויקחו האנשים מצידם ואת פי ה' לא שאלו", ובדומה לקללת הנחש גם הם מקוללים "ארורים אתם". הנחש הקדמוני וה'נחשים' של הארץ מנסים לגרום לנו להתפתות לשפע החומרי – כמו עכן, וללכת שבי אחרי דמיונות וכזבים – כמו הגבעונים.
 

האם גם משפחתו של עכן נסקלה? רש"י ע"פ חז"ל סובר שלא - מה שנשרף זה האוהל והמטלטלין, ומה שנסקל זה השור והבהמה, ואילו מפרשים אחרים סוברים שגם הם נסקלו כיוון ששיתפו פעולה עם עכן.

 

שאלה לכל פרק:

פרק ז' - איך נקרא מקום סקילת עכן.

פרק ח' - שתי קבוצות של אורבים נשלחו לסביבות העי, כמה מנתה כל קבוצה?

פרק ט' - בעקבות השבועה לא הרגו את הגבעונים. מה כן עשו להם?